کنداکتور

ارجمند گرانمایه و هنر دوست عزیز
احترام لیست هنرمندان در کنداکتورهای هنری پیشنهادی از سوی مجموعه سیمای ایرانی جهت برگزاری مراسمالت مختلف به شرح زیر می باشد.

مجریان رسانه ملی